slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

แนะนำวารสาร

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) และได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR)

Thai-Journal Impact Factors ปี 2559

Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศุนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ดำเนินการการคำนวนค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง (Journal Impact Factor, JIF) ด้วยการ นับการอ้างอิงจากการเปิดวารสารทุกเล่มทุกบทความ

ประกาศ!!!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลTCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์)

Operations Research Coorperative Research Network

Operations Research Coorperative Research Network in Thailand (OR CRN)
เครือข่ายวิจัยร่วมด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR CRN) เครือข่ายวิจัยร่วมด้านการวิจัยดำเนินงาน นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่างๆภายในกำกับจัดตั้งเครือข่ายวิจัยร่วม (Co-operative Research Network - CRN) เพื่อเป็นแกนประสานกับภาครัฐในการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (Operation Research - OR)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer